Medlemsvillkor

SEKE – Civilingenjörerna Karlstads

medlemsvillkorVersion 1.0

10/7/18

Dessa villkor gäller för medlemmar i den ideella utbildningsföreningen SEKE – Civilingenjörerna Karlstad vid Karlstads Universitet.

Vem kan bli medlem?
• Studenter registrerade på civilingenjörsprogrammet alternativt något av de påbyggnadsprogram mot civilingenjörsexamen som finns på Karlstads Universitet.
• Intresserade som erlägger stödmedlemsavgiften antas som stödmedlemmar.


Medlemsavgift
• Fastställs av årsmötet och är för närvarande 100 kr för årsmedlemsskap (gäller ett år från betalningsdatum), 300 kr för hela studietiden och 100 kr för stödmedlemsskap.
• Medlemsavgiften återbetalas ej vid uteslutning ur föreningen.


Förmåner för studerande medlemmar
• Du får delta i alla SEKEs evenemang, sittningar, lunchföreläsningar, mm.
• Du får möjlighet att vara fadder under välkomnandet.
• Du får möjlighet att köpa en overall.
• Du får engagera dig i SEKEs olika utskott.
• Du har rösträtt på SEKEs stormöten och årsmöten.
• Du är valbar till SEKEs styrelse.


Vad innebär stödmedlemskap?
• Stödmedlemskapet är ägnat utomstående som ett sätt att uttrycka stöd för föreningens syfte. En stödmedlem har därför ej tillgång till de förmåner en fullvärdig medlem åtnjuter och har ej rösträtt på stormöten och årsmöten.
• Stödmedlemskapet gäller för livstid efter det att avgiften betald.


Hur lagras medlemsuppgifterna?
• SEKE förvarar alla medlemsuppgifter på ett så säkert sätt som möjligt i ett medlemsregister dit endast ett fåtal personer har tillträde.
• Uppgifterna i medlemsregistret kommer aldrig att spridas till tredje parter eller användas till något annat än att kontrollera vilka studenter som är medlemmar och skicka ut informationsmail.
• Exakt hur de lagras står mer utförligt i vår personuppgiftspolicy.


Övrigt
• Om en person inte samtycker med SEKEs medlemsvillkor eller personuppgiftspolicy kan föreningen ej erbjuda medlemskap i föreningen.
• Tidigare medlemsavgifter återbetalas inte om befintliga medlemmar väljer att gå ur föreningen i samband med föreningens medlemsvillkor.
• En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av SEKEs styrelse. På nästkommande stormöte skall beslut tas om uteslutande av medlemmen. SEKEs styrelse kan upphäva avstängning och uteslutning.
• Om du som medlem önskar gå ur föreningen kan du kontakta webmaster@seke.se